HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tại mục Tra cứu hóa đơn.


Not found

Để xem và tải hóa đơn, AG nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc như bên dưới:

- Mã tra cứu (Mã nhận hóa đơn): bao gồm dãy gồm 30 ký tự số và chữ, đính kèm email nhận hóa đơn.

- Mã kiểm tra: Gồm 4 chữ số.

- Nhấn Tìm hóa đơn, số hóa đơn tương ứng sẽ hiện kết quả.


Not found

- Chọn “Chi tiết” để xem và tải/ in hóa đơn .


2. Danh sách hóa đơn.


Not found

Thông tin tìm kiếm hóa đơn:

Chọn ngày hóa đơn: AG thao tác nhập ngày nhận hóa đơn đã xuất: định dạng dd/mm/yyyy.

Ví dụ: Để xem tất cả hóa đơn đã xuất trong tháng 01/2020, tại trường ngày nhập 01/01/2020 đến

31/01/2020.

Để tìm kiếm 01 hóa đơn, nhập số hóa đơn tại ô “Số hóa đơn”.

Tải danh sách hóa đơn file Excel : thao tác click chọn hóa đơn tại cột cuối cùng => Xuất Excel.

Tải danh sách hóa đơn file PDF: thao tác click chọn hóa đơn tương ứng tại cột cuối cùng => tải danh sách.

Tải bảng kê : click chọn hóa đơn tại cột cuối cùng => Tải bảng kê.


Tải file hướng dẫn