Văn bản triển khai hóa đơn điện tử tại VietjetAir

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Tải file

Thông báo phát hành hóa đơn

Tải file